Az intézmény által végzett tevékenységek

Kormányzati funkciószám
Kormányzati funkció megnevezése
Tevékenység rövid leírása
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
Az önkormányzat által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezetek feladatkörébe tartozó (pénzügyi-gazdálkodási, számviteli, munkaügyi) feladatok ellátása.
072111
Háziorvosi alapellátás
A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, külön jogszabályokban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. A háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. Hajléktalanok orvosi ellátása: háziorvosi szintű gyógyító- megelőző ellátást biztosít a hajléktalanok részére.
072210
Járóbetegek gyógyító szakellátása
072311
Fogorvosi alapellátás
A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai: a fog- és szájbetegek alapellátási körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása, a fogászati szűrővizsgálatok végzése, a góckutatás, a terhesek fogászati gondozása, és a sürgősségi ellátás. Az iskolai, ifjúsági fogorvos koordinálja és végzi a fogászati prevenciós munkát.
072312
Fogorvosi ügyeleti ellátás
A fogászati ügyeleti ellátás heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon 6 órás rendelési időben Székesfehérvár város és 5 a város vonzáskörzetéhez tartozó település - Sárkeresztes, Moha, Zámoly, Csór és Pátka - lakosságára, az alábbi sürgős beavatkozást igénylő feladatokra terjed ki: fogeltávolítás, vérzéscsillapítás, idegentest-eltávolítás, törött fog lecsiszolása, gyökércsatorna megnyitása és az előzőekhez szükséges érzéstelenítés.
072313
Fogorvosi szakellátás
Feladata az intraorális és extraorális (panoráma) fogászati vizsgálatok elvégzése.
072430
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
074011
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Tevékenységére vonatkozó részletes szabályokat a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet és a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről rendelkező 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet tartalmazza
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Területi védőnő: Körzetbeosztás szerint gondoskodik a nővédelemmel, a várandós anyák gondozásával, a gyermekágyas időszakban a tanácsadással, a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával, az óvodások ellátásával, az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozásával, a családgondozással, valamint az egyén és a közösség egészségfejlesztésével, egészségvédelmével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Iskolavédőnő: Az alap- és középfokú oktatási-nevelési intézményekben tanulók preventív egészségügyi ellátását biztosítja az iskolaorvosokkal együttműködve
074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Az alap- és középfokú oktatási-nevelési intézményekben tanulók preventív egészségügyi ellátását biztosítja a védőnőkkel együttműködve

074051

074054

Nem fertőző megbetegedések megelőzése

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

Az egészségfejlesztő tevékenység területei:

1. Egyéni képességek fejlesztése a lakosság hosszútávú egészségmegőrzése céljából. Kiemelten az életvitelszerű rendszeres testmozgásra ösztönző programok szervezésével, valamint egészséges táplálkozással kapcsolatos programok és módszertani ajánlások átadásával.

2. Közösségi Egészségfejlesztésű programok kínálata és népszerűsítése, kiemelten az egészségkárosító magatartásformák megelőzésére.

3. Lelki egészségvédelemre irányuló egyéni és csoportos foglalkozások szervezése

4. Egészséget támogató környezet kialakításának és fenntartásának elősegítése.

5. Népegészségügyi szűrések népszerűsítése és az elérési utak megadása.

6. Partnerségi munkakapcsolat kialakítása, működtetése a Járásban az egészségfejlesztésben és prevencióban érintett intézmények, szervezetek, szolgáltatók, döntéshozók bevonásával.

091110

091120

091130

091140

096015

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Az önkormányzat által fenntartott óvodákban ellátott feladatok.
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Az önkormányzat által fenntartott bölcsődékben ellátott feladatok.

101211

101213

101221

Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

Az önkormányzat által fenntartott Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonban ellátott feladatok.

104012

104031

104035

104036

Gyermekek átmeneti ellátása

Gyermekek bölcsődei ellátása

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

Az önkormányzat által fenntartott bölcsődékben ellátott feladatok.

104037

104042

104043

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

Család és gyermekjóléti központ

Az önkormányzat által fenntartott Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központban ellátott feladatok.

106010

107013

107015

107016

107051

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Hajléktalanok átmeneti ellátása

Hajléktalanok nappali ellátása

Utcai szociális munka

Szociális étkeztetés

Az önkormányzat által fenntartott Kríziskezelő Központban ellátott feladatok.